സൗജന്യ കേൾവി , സംസാര പരിശോധന ക്യാമ്പ് നടത്തപ്പെട്ടു.

സൗജന്യ കേൾവി , സംസാര പരിശോധന ക്യാമ്പ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള സോണൽ ഓഫീസിൽ ബാങ്കിന്‍റെ 114th foundation day യുടെ ഭാഗമായി 2019 സെപ്റ്റംബർ 7 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മുതൽ 3 വരെ നടത്തപ്പെട്ടു.

news & events

hearing aids

view all