സൗജന്യ കേൾവി പരിശോധന സംസാരശേഷി നിർണയ ക്യാമ്പ്

കേൾവിക്കുറവിനും സംസാര വൈകല്യങ്ങൾക്കും ഇനി പരിഹാരം!

2019 ജൂലൈ 19, 20 തിയതികളിൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ.

MEDICAL CENTRE

Door No 13/243, Chembakassery Jn., Aluva, Kerala 68310

For Registration
82 81 55 68 89

news & events

hearing aids

view all